1. Domov
  2. Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Lucia Pašková, Juraj Farkaš, Ivana Boledovičová, Mária Radváková, Miroslava Čierna, Jozef Dobrík, Blažena Sedrovičová – stojíme za iniciatívou KompasPomoci. Nemáme právnu formu. Sme radi, že chcete byť toho súčasťou.

Organizátorov, ktorí budú mať prístup k Vašim osobným údajom uvádzame menovite a budú pre Vás kontaktnými osobami. V prípade otázok, súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: kompaspomoci@gmail.com

Dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Pravidlá objasňujú, ktoré osobné údaje vo všeobecnosti zhromažďujeme v rámci našej činnosti a ako tieto údaje používame a chránime.


1. Ktoré údaje spracúvame

Vo všeobecnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Sú to najmä nasledovné osobné údaje:

a) Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje zaraďujeme najmä meno, priezvisko a adresu elektronickej pošty

b) Údaje zahrnuté v komunikácii

Medzi údaje zahrnuté v komunikácii zaraďujeme v prvom rade akékoľvek osobné údaje poskytnuté nám v rámci komunikácie pre účel uvedený v bode 2 týchto Pravidiel


2. Ako údaje používame a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje organizátorov a záujemcov o iniciatívu KompasPomoci zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý ste nám udelili, a to najmä za účelom komunikácie s Vami,. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť nám tieto údaje poskytnúť. Miera osobných údajov, ktoré nám poskytnete záleží na Vás.


3. Ako údaje zdieľame

Vaše osobné údaje nezdieľame s nikým okrem osôb, ktoré nám pomáhajú pri realizovaní našej iniciatívy v oblasti IT a v oblasti komunikácie, in zmluvn partner organizátorov, ktorí poskytujú plnenia organizátorom na základe zmlúv pre účely realizácie cieľov iniciatívy. Pri našich aktivitách však využívame bežne dostupné nástroje spracúvania a zdieľania dát ako napr. Google Drive, Google Forms, Gmail a podobne, ktoré môžu obsahovať aj Vaše osobné údaje. Vždy dbáme na to, aby prístup k Vašim osobným údajom mal len úzky okruh ľudí a overených partnerov.


4. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete kontaktovaním zakladateľov iniciatívny prostredníctvom e-mailov uvedených vyššie. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti. Platné právne predpisy ako sú ZákonNariadenie Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať prístup k týmto údajom a kópiu týchto údajov, ako aj dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu resp. ich doplnenie, ak sú neúplné, ktoré na základe Vašej žiadosti vykonáme.

c) Právo na výmaz

Ak budú naplnené podmienky článku 17 Nariadenia a § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ na spracúvanie, úspešne namietli náš oprávnený záujem a neexistuje iný právny základ spracúvania, ak osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva Slovenskej republiky, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia a § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva alebo ak ste namietali voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo na prenosnosť

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v štrukturovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany vrátane profilovania, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje vymažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením či Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

i) Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.


5. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré spracúvame získavame priamo od Vás, a to tým, že v rámci dobrovoľne poskytnete Vaše údaje.


6. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame do skončenia účelu podľa bodu 2 týchto Pravidiel, nie však po dobu dlhšiu ako od udelenia súhlasu. Po dobu dlhšiu môžu organizátori spracovávať Vaše osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom organizátorov, najmä na účely prípadného presadzovania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti s organizáciou tejto iniciatívy či v konaniach vedených príslušnými orgánmi v súvislosti s realizáciou tejto iniciatívy.


7. Zmeny týchto Pravidiel

Znenie týchto Pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto ravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám ravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.